Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Δ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4.1 Εφαρμοσμένη Ενζυμολογία ΜΕΥ 2Θ + 2Ε 5 Ντουρτόγλου Ευθαλία, PhD
4.2 Καλλιέργεια της Αμπέλου ΜΕ 4Θ + 4Ε 10 Κόρκας Ηλίας
4.3 Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΜΕΥ 4 Ντουρτόγλου Γεώργιος
4.4 Τεχνολογία & Ανάλυση Αποσταγμάτων ΜΕ 2Θ + 2Ε 5 Κυραλέου Μαρία
4.5 Φυτοπροστασία της Αμπέλου ΜΕ 6 Γκίζη Δανάη, Θεοδώρου Νικόλαος