Υποδομές

Κτιριακές Υποδομές

Εργαστήρια

 • Εργαστήριο Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας: 90 μ2
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Αλκοολούχων Ποτών και Εδαφολογίας: 60 μ2
 • Εργαστήριο «ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ» : 60 μ2
 • Εργαστήριο «ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ»: 60 μ2
 • Εργαστήριο «ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΝΩΝ»: 60 μ2
 • Εργαστήριο «Ανάλυσης πτητικών ενώσεων του κρασιού»: 10 μ2
 • Εργαστήριο Οργανοληπτικού Ελέγχου και Συσκευασίας: 60 μ2

 

Αίθουσες Διδασκαλίας

 • Αίθουσα Δ12: 40 μ2

 

Γραφεία

 • Προϊσταμένου του Τμήματος: 15 μ2
 • Γραμματείας του Τμήματος: 15 μ2
 • Γραφείο ΕΠ (κκ. Καζάζη, Νεραντζή): 20 μ2
 • Γραφείο ΕΠ (κκ. Ντουρτόγλου, Μπέτζιου, Καψοπούλου): 12 μ2
 • Γραφείο ΕΠ (κκ. Παπακωνσταντίνου, Χατζηλαζάρου): 12 μ2

 

Λοιπά

 • Πειραματικό Οινοποιείο: 250 μ2
 • Πειραματικός Αμπελώνας: 300 μ2
 • Αίθουσα Σεμιναρίων: 35 μ2
 • Αίθουσα Χρωματογράφων: 12 μ2
 • Αποθήκη- Ψυγείο: 12 μ2

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα

 • Στα Γραφεία του ΕΠ
 • Στις εργαστηριακές αίθουσες
 • Αίθουσα Χρωματογράφων: 2 H/Y υποστήριξης χρωματογράφων με εκτυπωτές.
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Αλκοολούχων Ποτών και Εδαφολογίας: H/Y υποστήριξης χρωματογράφου με εκτυπωτή.
 • Εργαστήριο Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας: PC υποστήριξης χρωματογράφου με εκτυπωτή.
 • Εργαστήριο Ανάλυσης πτητικών ενώσεων του κρασιού 2Η/Υ
 • Εργαστήριο Βιομοριακής ανάλυσης και Χημείας Οίνου 1 Η/Υ

Επιστημονικά Οργανα

α) Εργαστήριο Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας

 • Αέριος Χρωματογράφος
 • 3 Επωαστήρες με ή χωρίς έλεγχο ατμόσφαιρας ή/και ανάδευση,
 • Φασματοφωτόμετρο UV-Vis διπλής δέσμης
 • 3 Φασματοφωτόμετρα UV-Vis μονής δέσμης
 • Συσκευή PCR Θάλαμος Ξηράς Αποστείρωσης
 • Στερεοσκόπιο Συσκευή προσδιορισμού Σημείου Τήξεως
 • Μικροσκόπιο 1000Χ
 • 2 Συσκευές Φυγοκέντρησης (1 ψυχόμενη)
 • 5 Πεχάμετρα (4 φορητά)
 • Αναλυτικός ζυγός
 • Φαρμακευτικός Ζυγός.
 • βιοαντιδραστήρες-ζυμωτήρες ελεγχόμενος από Η/Υ
 • αέριος χρωματογράφος

 

β) Εργαστήριο Τεχνολογίας Αλκοολούχων Ποτών και Εδαφολογίας

 • Αέριος Χρωματογράφος
 • Φασματοφωτόμετρο UV-Vis
 • Αναλυτικός ζυγός
 • Φαρμακευτικός Ζυγός
 • 2 Πυριατήρια
 • Φούρνος
 • Ψυγιοκλίβανος 5-90 οC

 

γ) Εργαστήριο «ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ»

 • Συσκευή προσδιορισμού πτητικής οξύτητας
 • Συσκευή προσδιορισμού SO2
 • Φασματοφωτόμετρο UV-Vis
 • Συσκευή Εξάτμισης υπό κενό
 • Πυριατήριο
 • Φούρνος
 • 2 Αναλυτικοί Ζυγοί
 • Στερεοσκόπιο
 • 3 Διαθλασίμετρα
 • Θάλαμος Προβλάστησης
 • Μύλος Αλέσεως Βύνης
 • Συσκευή Ταξινόμησης Σπόρων

 

δ) Εργαστήριο «ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ»

 • Νεφελόμετρο
 • Συσκευή φυγοκέντρησης
 • Πυριατήριο
 • Πεχάμετρο
 • Αγωγιμόμετρο
 • 2 Αναλυτικοί ζυγοί
 • Φαρμακευτικός ζυγός
 • Συσκευή μέτρησης BOD με θάλαμο σταθερής θερμοκρασίας
 • Φασματοφωτόμετρο με φίλτρα συχνοτήτων
 • Πειραματική διάταξη αερισμού- καθίζησης υγρών αποβλήτων

 

ε) Εργαστήριο Βιομοριακής ανάλυσης και Χημείας Οίνου

 • Αέριος χρωματογραφία συνδεδεμένη με φασματογράφο μάζας και σύστημα SPME SPBM GERSTEL.

 

ζ) Αίθουσα Χρωματογράφων

 • Αέριος Χρωματογράφος
 • Υγρός Χρωματογράφος

Λοιπός Εξοπλισμός

Πειραματικό Οινοποιείο

 • Σταφυλοδόχος
 • Αποβοστρυχωτής
 • Σπαστήρας
 • Πνευματικό Πιεστήριο
 • Δεξαμενή Ερυθρής Οινοποίησης
 • Ψυκτική διάταξη
 • Φίλτρο
 • Πάγκοι εργασίας
 • Ντουλάπια σκευών και αντιδραστηρίων

 

α) Εργαστήριο Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας

 • Ψυγείο
 • Πάγκοι εργασίας
 • Ντουλάπια σκευών και αντιδραστηρίων
 • Απαγωγός.

 

β) Εργαστήριο Τεχνολογίας Αλκοολούχων Ποτών και Εδαφολογίας

 • Άμβυκας απόσταξης
 • Αποστακτική στήλη με ηλεκτρικές αντιστάσεις
 • Συστοιχία θερμαντικών μανδύων
 • Πυκνόμετρα
 • Αραιόμετρα
 • Ψυγείο
 • Πάγκοι εργασίας
 • Ντουλάπια σκευών και αντιδραστηρίων
 • Απαγωγός
 • Στήλη απιονισμού ύδατος.

 

γ) Εργαστήριο «ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ»

 • Ψυγείο,
 • Πυκνόμετρα- Αραιόμετρα,
 • 2 Θερμαντικές εστίες με μαγνητική ανάδευση,
 • Πάγκοι εργασίας,
 • Ντουλάπια σκευών και αντιδραστηρίων,
 • Απαγωγός, Στήλη απιονισμού ύδατος.

 

δ) Εργαστήριο «ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ»

 • Ντουλάπα ασφαλείας αντιδραστηρίων,
 • 2 Θερμαντικές εστίες με μαγνητική ανάδευση,
 • 2 Συσκευές διήθησης σε ελαττωμένη πίεση,
 • Πάγκοι εργασίας,
 • Ντουλάπια σκευών και αντιδραστηρίων,
 • Απαγωγός.

 

ε) Εργαστήριο Οργανοληπτικού Ελέγχου και Συσκευασίας

 • Θέσεις οργανοληπτικής δοκιμασίας
 • Πάγκοι Εργασίας
 • Ερμάρια

 

ζ) Αίθουσα Χρωματογράφων

 • Πάγκοι εργασίας,
 • Ντουλάπια σκευών και αντιδραστηρίων.

 

η) Πολυδύναμο ερευνητικό εργαστήριο

 • WineScan
 • Αυτόματη συσκευή μέτρηση θειωδών
 • Συσκευή PCR, συσκευή ανάλυσης gel ηλεκτροφόρησης
 • Συσκευές ηλεκτροφόρησης
 • Θάλαμος ανάπτυξης φυτών
 • Υπερκαταψύκτης (-80°C)
 • Συσκευές ηλεκτροφόρησης
 • Πλήρες σύστημα μικροσκοπίας Leica που περιλαμβάνει οπτικό ερευνητικό μικροσκόπιο, στερεοσκόπιο, κάμερα DCC με image analysis software, μικροτόμο.

Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών

Όλοι οι χώροι πλην του πειραματικού οινοποιείου και της αποθήκης-ψυγείου διαθέτουν τηλεφωνική γραμμή (μέσω τηλ. Κέντρου, χωρίς δυνατότητα υπεραστικών κλήσεων) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (μέσω του κεντρικού διακομιστή του ιδρύματος). Υπάρχει μια συσκευή FAX στο Γραφείο των κ.κ. Παπακωνσταντίνου, Χατζηλαζάρου.