Διδακτορικές Σπουδές

Αντικείμενο – Σκοπός

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών αποβλέπουν στην ανάδειξη Διδακτόρων στις Επιστήμες Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, όπως προκύπτουν από τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύονται από τους Τομείς του Τμήματος και υποστηρίζονται από τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.