Ταυτότητα

Το Τμήμα από την ίδρυσή του έχει θέσει ως:  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

 • η προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα του Διεθνή Οργανισμού Αμπέλου & Οίνου (OIV) και τα ΠΠΣ αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων διεθνώς 
 • η παραγωγή νέας γνώσης και η συμβολή στην εξέλιξη της επιστήμης, μέσω της εκπόνησης πρωτότυπης έρευνας, τόσο αυτοδύναμα, όσο και στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών/ευρωπαϊκών ερευνητικών συνεργασιών  
 • η συμβολή στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη της παραγωγής, της οικονομίας και της κοινωνίας, μέσω εξωστρεφών δράσεων και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς  

 

ΟΡΑΜΑ 

Να συνεχίσει να υπηρετεί εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και ευρύτερα κοινωνικούς στόχους, με προσήλωση στις αρχές της αριστείας, της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ατομικών δικαιωμάτων, του σεβασμού της διαφορετικότητας και της κοινωνικής συνοχής, καλύπτοντας τις αναπτυξιακές και παραγωγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος να διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες,, που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες για να στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς της δημόσιας και ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

 

ΑΞΙΕΣ 

Οι κυριότερες ποιοτικές αξίες στις οποίες γίνεται ιδιαίτερη αναφορά είναι ο σεβασμός και η αμοιβαία εμπιστοσύνη προς 3 βασικές κατευθύνσεις: 

 • Σεβασμός και Αμοιβαία Εμπιστοσύνη με τους Φοιτητές μας 
 • Σεβασμός και Αμοιβαία Εμπιστοσύνη με τους Συνεργάτες μας  
 • Σεβασμός και Αμοιβαία Εμπιστοσύνη με την Κοινωνία  

 

ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 • Αριστεία στην Εκπαίδευση  
 • Προαγωγή της Έρευνας  
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός  
 • Βελτίωση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος − Λογοδοσία και Διαφάνεια  
 • Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση  
 • Αειφορία και Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων  
 • Διασφάλιση Ποιότητας.