Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση του Τμήματος Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών, αποτελεί Μάθημα υποχρεωτικό (κατηγορία ΜΕ) 11 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που διενεργείται κατά το 7ο εξάμηνο σπουδών και διαρκεί 4 μήνες πλήρους απασχόλησης.

Προϋπόθεση για να μπορεί να ξεκινήσει την πρακτική του ένας φοιτητής/-τρια του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του/ της.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (praktiki.uniwa.gr).