Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
2.1 Βιοχημεία ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5 Αραπίτσας Παναγιώτης
2.2 Γενική Μικροβιολογία ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5  
2.3 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά & Στατιστική ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5  
2.4 Μορφολογία & Φυσιολογία Αμπέλου ΜΕΥ 2Θ + 2Ε 5 Μπανίλας Γιώργος, PhD
2.5 Ποσοτική Χημική Ανάλυση ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5  
2.6 Φυσικοχημεία ΜΓΥ 2Θ + 2Ε 5 Χατζηλαζάρου Αρχοντούλα, PhD