Με μια ματιά

Το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών ιδρύθηκε το 2018 με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (αποτελεί τη μετεξέλιξη του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, το οποίο ιδρύθηκε το 1985 στο Τ..Ε.Ι. Αθήνας) και εδρεύει στο Κτιριακό Συγκρότημα Κ11 της Πανεπιστημιούπολης 1, στην Περιοχή του Άλσους Αιγάλεω 

 

Το γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) εντάσσεται σε δύο καθιερωμένα διεθνώς επιστημονικά πεδία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διεθνή κατηγοριοποίηση των γνωστικών πεδίων στην εκπαίδευση της UNESCO (ISCED 2013): της Μεταποίησης και Επεξεργασίας (072 Manufacturing and processing) και της Γεωπονίας (081 Agriculture), με σκοπό να καλύψει τις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας και της διδασκαλίας στην Ελλάδα στα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών και των κλάδων της Οινολογίας, της Αμπελουργίας και της Τεχνολογίας Ποτών στα πρότυπα των διεθνών ακαδημαϊκών πρακτικών.  

 

Για την ανάπτυξη του ΠΠΣ, το Τμήμα ακολούθησε τις αρχές που έχει θεσπίσει τόσο η ελληνική νομοθεσία, όσο και ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου & Οίνου (LOrganisation Internationale de la Vigne et du VinOIV) και εναρμονίζεται με τα ΠΠΣ αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων διεθνώς (ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ κλπ), ενώ συγχρόνως, το Τμήμα αποτελεί από το 1992 ενεργό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Πανεπιστημίων του Αμπελοοινικού Τομέα (Association Universitaire Internationale du Vin et des Produits de la VigneAUIV).  

 

Το ΠΠΣ περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα κατανεμημένα σε οκτώ (8) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας και εποπτευόμενης Πρακτικής Άσκησης σε εργασιακούς χώρους αμπελοοινικών εφαρμογών και ποτών (οινοβιομηχανίες, αμπελώνες, οξοποιίες, ζυθοποιίες, ποτοποιίες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, εργαστήρια αναλύσεων, ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια ΑΕΙ, φορείς δημοσίου, κλπ.), που καταλήγει στη λήψη 4ετούς πτυχίου με 240 Πιστωτικές Μονάδες – ECTS (Επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων).  

 

Η εστίαση του ΠΠΣ είναι εξειδικευμένη και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών στους ακόλουθους τομείς: παραγωγή και επεξεργασία των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης που μπορούν να υποστούν ζύμωση ή άλλη κατεργασία για την παραγωγή οίνων και ποτών. Επεξεργασία και αξιοποίηση γεωργικών προϊόντων, υδάτων και υποπροϊόντων γεωργικών βιομηχανιών για την παραγωγή πρώτων υλών για την παραγωγή ποτών, δίνοντάς τους επίσης την δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα με άμεση σχέση με τα προηγούμενα, όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ιδίως στους ακόλουθους τομείς (περιληπτικά): 

 • Παραγωγή, επεξεργασία, διασφάλιση της ποιότητας, της υγιεινής, πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλόλητας και ποιοτικός έλεγχος των αμπελοοινικών προϊόντων, των ποτών και των υδάτων. 
 • Οργάνωση αμπελοοινικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων ζυθοποιίας και ποτοποιίας. 
 • Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων γευσιγνωσίας οίνων και ποτών, εργαστηρίων ανάλυσης ποτών, καθώς και εργαστηρίων ελέγχου αποβλήτων και υδάτων. 
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών στους τομείς της οινολογίας, της τεχνολογίας ποτών και των υδάτων. 
 • Τεχνική υποστήριξη θεμάτων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές και νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οίνων και ποτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
 • Στα πλαίσια συλλογικής εργασίας με άλλους ειδικούς ή ατομικής δραστηριότητας, εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για ίδρυση, κατασκευή ή επέκταση και σχεδιασμό βιομηχανιών οίνου, ζύθου και ποτών, εγκατάσταση και καλλιέργεια αμπελώνων και άλλων ειδών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ποτών, στην αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και στην επεξεργασία των αποβλήτων των βιομηχανιών οίνων και ποτών. 
 • Άσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλόλητας των οίνων και ποτών.  
 • Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες του Δημοσίου και της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης.  
 • Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας που εμφανίζεται με την εξέλιξη της οινολογίας και της τεχνολογίας ποτών και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. 

 

Επιπλέον το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών παρέχει:  

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που καταλήγει στη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Επίπεδο 7 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων). 
 • Διδακτορικές Σπουδές που καταλήγουν στη λήψη διδακτορικού τίτλου σπουδών (Επίπεδο 8 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων). 
 • Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας