ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ