Έρευνα

Εργαστήριο Αμπελουργίας και Διαχείρισης Αμπελοοινικού Τομέα

Το Εργαστήριο Αμπελουργίας και Διαχείρισης Αμπελοοινικού Τομέα ιδρύθηκε με σχετική Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Αθήνας (ΦΕΚ 515/2015).

Στόχος του εργαστηρίου είναι η διερεύνηση καινοτόμων πρακτικών διαχείρισης του αμπελώνα προκειμένου να βελτιστοποιηθεί, ποιοτικά και ποσοτικά, αφενός η παραγωγή και η αξία των σταφυλιών, και αφετέρου το μάνατζμεντ παραγωγής και το μάρκετινγκ, έτσι ώστε να υπάρξει μελλοντικά μια ισχυροποίηση της ανταγωνιστικότητας του αμπελοοινικού τομέα της χώρας μας.

Για το σκοπό αυτό, κάθε μέλος ΕΠ αυτού του εργαστηρίου διαχειρίζεται ένα ερευνητικό πεδίο, με τη βοήθεια ανθρώπινου δυναμικού, που περιλαμβάνει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς συνεργάτες, ερευνητές, και επισκέπτες ερευνητές οι οποίοι πέραν των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους θα οργανώνουν και προπτυχιακές διδασκαλίες.

Το εργαστήριο αυτό καταβάλει προσπάθειες για να μεταφέρει τα πορίσματα της έρευνας εκτός του ακαδημαϊκού χώρου απευθείας στο κοινό και ιδιαίτερα σε όλους τους εμπλεκόμενους του αμπελοοινικού κλάδου με επιστημονικές διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια και δημοσιεύσεις.

 

Γνωστικά Αντικείμενα Έρευνας

 

I. Ερευνητική μονάδα Αμπελουργίας

 • Αλλαγή κλίματος και οι επιπτώσεις σε φυσιολογικές διαδικασίες και ποιότητα σταφυλιών.
 • Επιλογή γενετικού υλικού, διαχείριση εδάφους και εγκατάσταση αμπελώνα.
 • Λίπανση, άρδευση και διαχείριση φυλλώματος
 • Εξέλιξη και προοπτικές της μηχανοποιημένης αμπελοκαλλιέργειας
 • Αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειώνΑξιολόγηση νέων και παλιών γηγενών ποικιλιών σε διάφορα terroirs.

 

ΙΙ. Ερευνητική μονάδα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

 • Γονιδιωματική και τρανσκριπτομική ανάλυση
 • Βιοτεχνολογία αμπέλου και ξυλωδών φυτών
 • Μελέτη μοριακών αλληλεπιδράσεων αμπέλου – μικροοργανισμών
 • Μοριακή απόκριση αμπέλου σε βιοτικούς – αβιοτικούς παράγοντες

 

ΙΙΙ. Ερευνητική μονάδα Αμπελοοινικού Management

 • Διερεύνηση της ελληνικής και διεθνούς οινικής αγοράς.
 • Μελέτη του οργανωσιακού μάνατζμεντ και των λειτουργιών των επιχειρήσεων.
 • Έρευνα αγοράς και οι στρατηγικές μάρκετινγκ.
 • Μάρκετινγκ και σύγχρονα κοινωνικά μέσα.
 • Ανταγωνιστικότητα επιχείρησης και επιχειρησιακό σχέδιο

 

Ερευνητικό εργαστήριο Χημείας & Τεχνολογίας Οίνων & Ποτών